Tonk Emil: Network marketing, mint lehetőség


Tonk Emil: A network marketing, mint lehetőség - The Networker
Sokan ismerik és hallottak a network marketing üzleti lehetőségről, és mégis – talán éppen ezért – számos félreértés, mítosz lengi körül. A félreértések és félreértelmezések, valamint a néha rosszindulatú vélemények elsősorban a sikertelen közreműködők, a munka nélkül ígért meggazdagodás reményében csalatkozók, vagy a módszert – annak ismerete nélkül – elítélők táborában erősek.
A kezdetek érthetően kedvezőtlen tapasztalatai miatt, részben a felkészületlenség, a szisztéma összefüggéseinek alapos ismerete hiányában, a logikájában és felépítésében rokon pilóta- és piramisjátékokkal hozzák összefüggésbe, sőt sokszor szándékosan összemossák. Számos publikáció, populáris sajtótermék előszeretettel foglalkozik a network marketing kritikájával, a tiltott pilótajátékok és a network marketing súlyos szakmai tévedésekkel tarkított összevetésével. Kétség kívül a hozzá nem értés, a felkészületlenség, az erőszakosság, a nem ritka kritikátlan üzleti viselkedés joggal adott és ad ma is támadási felületet, de úgy gondolom, hogy a módszerben rejlő előnyök és hátrányok tárgyilagos összehasonlítása segíthet az igaztalan kritikákkal szembeni kiálláshoz, a sokszor jogos kritikák helyes értelmezéséhez.
A piacgazdaság természetes velejárója a verseny, a verseny szereplőinek érdekütközése, és ennek kapcsán érvek és ellenérvek néha hangos „csatája”. Nem várható, hogy a piac eddigi szereplői békésen tekintsenek az egyre erősödő versenyen belül megjelenő és izmosodó új értékesítési módszer térnyerésére, annak látványos sikereire. Így talán érthető, hogy a kezdetekkel természetesen együtt járó hibák felnagyítása, poentírozása kellő zajjal jár együtt, amit érzékenyen hall meg a network marketingesek szélesedő tábora, és ez a bizonytalanok végleges elbizonytalanodását, a kitartók és „küzdők” munkájának nehezülését eredményezi. A „gyermekbetegségek tüneteivel” együtt az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő kereskedelmi formája a világ számos országában a network marketing, és ezen világtendencia alól a fejlődés nagy léptékű útját választó olyan kis ország, mint Magyarország sem tudja kivonni magát. Itt az ideje, hogy értelmezzünk és magyarázzunk jól dolgokat. Tanuljunk a tárgyszerű kritikákból, védjük a módszert az elvtelenektől és az általában minden újat elvetőktől, a sandán támadóktól, s végül – de nem utolsó sorban azoktól, akik tudatlanul, képzetlenül és igénytelenül akarják művelni a network marketinget.
Az elmúlt időszakban több szakdolgozat, diplomamunka és disszertáció foglalkozott a network marketing történetével, működésével, a rövid hazai múlt tapasztalataival és sokszor jogos bírálatával és örvendetesen tárgyszerű elemzésével. A dolgozatok és szakmai munkák mindegyike hosszabb, rövidebb gondolati körben vizsgálja a szisztéma előnyeit és hátrányait, többségében a termékgyártó és/vagy forgalmazó szempontjából. Úgy gondolom, hogy a tárgyszerű elemzés megkívánja az előnyök-hátrányok összevetését a termékforgalmazók, közreműködők valamint nem utolsósorban a vevők szempontjából is. Remélem, hogy segít az ellenvetések tárgyszerű kivédésében, a meg-megmutatkozó rosszindulatú támadásokkal szembeni helytállásban, és az eredményes, sikert garantáló tisztességes munkában.
Meggyőződésem, hogy a módszer legjobb védelmét, az azt értő, azt folyamatosan tanuló és tanító személyek sikeres munkája biztosítja a leghatékonyabban mindazokkal szemben, akik úgy gondolják, hogy valaminek a felületes támadása és kritikája a saját érveik erejét erősíti és teszi meggyőzővé.
Az induló sorozatban először a termékforgalmazók, termékképviselők, disztribútorok, terméktanácsadók majd a fogyasztók, vásárlók és végül a gyártók, termelők és forgalmazó cégek szempontjai szerint vetem össze a fellelhető előnyöket és értelemszerűen megtalálható hátrányokat. A sorozat végén választ keresek a pilóta- és piramisjátékok és a network marketing rokon vonásai és meghatározó eltérései között. Bízom abban, hogy az olvasó megtalálja a számára alkalmas választ, a helyes magyarázatot, és remélem, hogy a kétkedők, a bizonytalankodók meglévő és az esetleg felmerülő kételyei gyengülnek vagy végleg eloszlanak.
A network marketing rendszerben működő cégek taglétszáma – amennyiben a működés alapfeltételei, a tőkeerős cég, jó minőségű áru és/vagy szolgáltatás, megfelelő ösztönző rendszer, képzett termékforgalmazó biztosítottak – növekszik annak ellenére, hogy a módszernek számos ellenzője van. Miért csatlakoznak mégis egyre többen az ilyen rendszerekhez? Mi motivál embereket egy kevésbé ismert üzleti vállalkozás elindításához annak dacára, hogy a környezet ritkán támogatja a kezdeményezőket? A motiváló tényezők között anyagi, kényelmi, pszichológiai tényezők egyaránt megtalálhatók. Nézzük először a sokszor csak egyetlenként említett – de napjainkban még meghatározó tényezőként jelentkező anyagiakat.
JÓ KERESETI LEHETŐSÉG
Kétség kívüli tény, hogy rendszerek kínálta anyagi ösztönzők a hagyományos tevékenységgel elérhető jövedelemnél lényegesen nagyobbat kínálnak és tesznek elérhetővé. Az átlagos heti 10-15 óra munkaráfordítással 10-12 hónap után az átlagjövedelmet jelentősen meghaladó mértékű jövedelem érhető el. Amennyiben a közreműködő nemcsak értékesítéssel, terméktanácsadással és ajánlással foglalkozik, hanem a fogyasztói és vásárlói hálózat építésével is, úgy csoportjának forgalomnövekedéséből eredő forgalmi jutalékok, bónuszok és jogdíjak tekintélyes többletjövedelmet eredményeznek. Amennyiben az egyéni és csoportteljesítmények növekednek, úgy a bevételek ugrásszerű növekedésével lehet számolni. A kitartó munkát elismerő eseti pénzjutalmak számos esetben elérik, sőt meghaladják a hazai éves átlagjövedelmek többszörösét is.
ADÓZÁSI ELŐNYÖK
A network marketing rendszerek jövedelmet csak adószámmal rendelkező egyéni vagy társas vállalkozónak folyósítanak. Az adózás közismert „hátrányai” mellett számos adózási előnye is van a munkának. Sok kiadást, közvetlent vagy közvetett költséget lehet elszámolni a tevékenység során, ami a hagyományos munkavállalás során csak minimális adójóváírás formájában érvényesíthető. A teljesség igénye nélkül pár költségtétel: termékbemutatók termék- és technikai költségei, utazási, telefon, reprezentációs és képzési költségek, stb. Ezek a költségek meghatározott mértékig az adóalapot csökkentik.
MINIMÁLIS TŐKEBEFEKTETÉS
A befektetés nagysága és kockázata a többi vállalkozási formához képest elenyésző, sőt számos rendszer a vállalkozástól visszalépő számára visszatéríti az indulás anyagi befektetéseit. A hagyományos üzleti vállalkozással szemben, ahol komoly induló pénzügyi beruházásokra (üzlethelyiség, gépek, berendezések, árukészlet , promóció és reklám, stb.) van szükség, ez a vállalkozási forma ezt nélkülözi. Gyakorlatilag nem kell vállalni semmilyen pénzügyi kockázatot az üzleti vállalkozás indításához. A módszer sajátosságaiból adódóan a minimális befektetés megtérülési ideje rendkívül rövid és nagyon pontosan tervezhető, mert a személyes eladásból származó jövedelem sok esetben meghaladja a befektetés vagy inkább a belépés díj összegét. A gyakorlat azt mutatja, hogy legtöbb esetben a megtérülés egy-két hónap, ami a szokványos megtérülési idők töredéke.
Az anyagi előnyökön túl jól kitapinthatók a ún. kényelmi előnyei is a módszernek. A network marketing egy tipikusan mellékfoglalkozásban is végezhető tevékenység, ami nem igényli a meglévő főmunkahely feladását, sőt nem kényszeríti a vállalkozót a későbbiekben sem a vállalkozás főállásban történő folytatására. Az ilyen jellegű vállalkozások egyik jellemzője hogy kötetlen munkaidőben végezhető. Ez nagy vonzerőt jelent a kötött munkaidőben dolgozók számára, sokan ezért is választják ezt a vállalkozást. Többen fontos előnyének tartják, hogy a működés nem kötött sem földrajzilag, sem teljesítmény előírásokban, sem személyekben. A vállalkozás elindítása nem igényel speciális előképzettséget, sőt különleges szakmai ismereteket sem. Úgy tekinthető, mint egy olyan tanfolyam, ahol az egyre növekvő szakismeret és gyakorlat egyre nagyobb jövedelmet biztosít, eltérően a szokványos képzésektől és gyakorlatoktól ahol sokszor a tanfolyam ideje alatt biztosított jövedelem még az átlagjövedelmet sem éri el. Számosan előnyének vallják a teljesítménykényszer hiányát, az időben és személyes teljesítményben biztosított egyéni szabadságot, az átmeneti felfüggesztés, a „nyugdíjaztatás„ , a tartósabb távollét kockázatmentes lehetőségét.
A hagyományos munkahelyekkel szemben itt biztosított a kortól független, de e személyes teljesítménytől erősen függő ún. korai visszavonulás lehetősége. A jogdíj típusú jövedelmek jellege és mértéke össze nem hasonlítható a nyugdíj mértékével, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy mekkora munkabefektetés eredménye a honorárium. Kevésbé említett – nemcsak kényelmi – előny a jövedelmek értékállósága, nemzetközi egyenértékűsége és pontos tervezhetősége. Ritkán adatik meg a vállalkozásokban, hogy az elérni kívánt jövedelem egzaktul tervezhető és a programozható munkával arányosítható, és fordítva, a befektetett munka pontosan számítható jövedelmet garantál .
A vállalkozók többségének leggyakrabban felmerülő kérdései a következők:
- „Milyen terméket gyártsak?
- Van és lesz- e piaca?
- Hogyan reklámozzam őket?
- Mennyibe fog kerülni?
- Mi a legjobb értékesítési módszer?
- Hogyan terjesszem a vállalkozásomat?
- Honnan és milyen segítséget kaphatok?
- Vajon meg tudom-e csinálni?
- Találok megfelelő társakat a növekedéshez?”

A network marketing üzleti vállalkozás egy előre kidolgozott és százezrek által kipróbált módszer, ami megnyugtató garanciát kell jelentsen minden induló vállalkozónak.
A terméket, szolgáltatást előállító cég vállalja a gyártás és előállítás, a csomagolás, a készletezés, a raktározás, a minősítés és engedélyezés minden gondját és felelősségét, a szakmai anyagok, ismertetők szerkesztését és előállítását, így a közreműködők számára valójában „kényelmes„ vállalkozási forma.
Számos network marketing vállalkozásban lehetővé teszik, hogy úgy tudjon nemzetközi vállalkozást elindítani és működtetni, hogy komolyabb helyi ismerete, nyelvismerete, és a fogadó országban vállalkozási jogi és pénzügyi ismeretei legyenek. A módszer több évtizedes gyakorlata, világméretű terjeszkedése az anyaországból biztosítja nemzetközi vállalkozások működtetését.
PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK
Feltétlen említésre érdemes a módszer pszichológiai motiváló tényezői is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok esetben ezek az igazi meghatározó tényezői a közreműködőknek. Vélhetően azért, mert hasonló tényezőket, motiválókat a klasszikus munkahelyen illetve vállalkozásban nem vagy alig találnak. A „Maslow-féle ” szükséglet-piramis negyedik szintjén áll az elismerés, önbecsülés, státusz iránti szükséglet. Ez elengedhetetlen az emberek számára. Akik nyíltan hangoztatják, hogy nincs szükség rá, még azok is simogató érzésként élik meg belülről. Ebben az üzleti vállalkozásban a szervezet sajátos felépítése folytán erre lépten nyomon lehetőség nyílik. A jutalmazások, elismerések többféle megnyilvánulási formája van, amelyek nagyobb teljesítményekre, igyekezetre sarkallnak, és különös módon másokra is ösztönzőleg hatnak. A munkateljesítmények még szokatlanul őszinte, sokszor azonnali és nyilvános elismerése sok ember számára többet jelent, mint a pénz. Motivál, ösztönőz és sokszor boldog pillanatokat eredményez.
Meglepő módon előnyként határozható meg a nyilvánosság előtti szereplés, és elismerés, az elért munkasikerek kellő publicitása akár írott, akár beszélt formában is. A rendszer igazságossága (csak a valós teljesítmények méltó elismerésére ad módot), hogy azonos teljesítményekért azonos honorárium jár, valamint hogy a jövedelem arányban áll az elért teljesítménnyel, ami igazi esélyegyenlőséget jelent, komoly pszichológiai tényező. Azoknak, akik az emberekkel való kommunikáció lehetőségeit keresik, a network marketing kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy sok új ismerősre tegyen szert munka közben, és emberek között dolgozzanak szinte egész tevékenységük alatt. Kiemelkedő előnye a szabad partner és üzlettárs választás, ami még akkor is pozitívuma, ha a gyakorlat azt mutatja, hogy ritkán azon társakkal lesz sikeres valaki, akikkel az üzleti vállalkozást elindította, nevezetesen rokonokkal, közeli ismerősökkel, barátokkal. Ezzel szemben számos új ismeretség, barátság alakul ki az üzlet építése során, amire sajnos a mai rohanó életvitel mellett ritkán van lehetőség. Fontos egy különleges közösséghez tartozás érzésének megerősödése is, amit részben a közös „nyelvezet”, részben különleges személyes felelősségvállalás érzésének kialakulása eredményez. A network marketing vállalkozásokban legtöbb esetben együtt dolgozik férj és feleség, sőt gyakran a család többi tagjának aktív közreműködésével családi vállalkozássá növi ki magát. Az ilyen fajta családi együttműködések megteremtik a kollektív tervezés lehetőségét, az egészséges és testre szabott feladatvállalást és az esetenkénti helyettesítés lehetőségét is. Ez gyakorta a kis életközösségek erősödését, összetartását eredményezi.
Olyan személyek számára, akik nehezen vagy alig tudják elviselni a főnök-beosztotti viszonyt, annak jó és rossz oldalával együtt, akinek határozott, jól megfogalmazott céljai vannak és azok elérésében nem szeretik az ilyenfajta akadályokat és hátráltatásokat, külön pozitívuma a vállalkozásnak, hogy nincs főnök, akinek számot kell adni, akinek sokszor eltérő céljai és elképzelései vannak dolgokról, akinek motiváló eszközei néha kényelmetlenek, akinek értékítéletétől függ sokszor az anyagi és erkölcsi siker és boldogulás. Ebben a vállalkozásban nincsenek főnökök, nem ellenőrzik az üzletvitelt, a teljesítményt, a rendszeres munkavégzést, ezzel szemben vannak támogatók, szponzorok, tanácsadók és motiválók, akiknek alapvető üzleti érdeke a felelősséggel történő támogatás és tanácsadás. Bár számos esetben tapasztalható a számonkérés, a rendszerességre történő kényszerítés, a fegyelmezés és a negatív ösztönzés hiánya. Talán még nem tudunk igazán élni a szabadság és függetlenség adta személyi felelősséggel, az önállóság törvényszerű kötelmeivel, a saját kezdeményezés és tevékenység természetességével.
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A színvonalas és meghatározó network marketing vállalkozások nagyon komolyan veszik a munkatársak rendszeres továbbképzését. Nemcsak a cégnek, hanem a szponzornak is fontos érdeke a közreműködő társak képzése, tanítása illetve a fejlődést segítő oktatási eszközök és alkalmak rendszeres biztosítása. Ezért a kézikönyveken, hang- és videóanyagokon túl rendszeresen szemináriumokat, üzleti találkozókat szerveznek. Sokszor éri a vád a szervezeteket, hogy ezek a képzési fórumok elsősorban üzleti célokat szolgálnak! Ez igaz , csak olyan formában, hogy a termékforgalmazók jól felfogott érdeke a tanult, üzleti ismeretekben gazdag és tapasztalt társak csapata. A munkavégzés mellett is elsajátítható ismeretek és tudás költségei a vállalkozásból bőven finanszírozható és a tanultak az élet más területein is kiválóan alkalmazhatók. Sokszor tapasztalni, hogy emberek képesek saját maguk minőségileg jobb változatát előállítani oly módon, hogy emellett még az anyagi boldogulás lehetősége is biztosított. Az üzletviteli, vállalkozói, kommunikációs, kereskedelmi, üzletépítési, menedzseri ismeretek hasznosíthatósága és eredményessége bizonyított. Sajátossága a képzéseknek, hogy nem kötelezők, praktikus, azonnal hasznosítható ismereteket nyújtanak, még akkor is, ha sokszor vád éri a rendezvényeket olyan szempontból, hogy a kívülálló azt lelkesítő, motiváló, ún. reptető eseménynek minősíti. Aki módszeresen és rendszeresen építi network marketing vállalkozását, az tudja, és értékeli is a rendezvények hatását, jó érzékkel választja ki és hasznosítja a számára akkor és az üzletében éppen aktuális szituációhoz szükséges ismereteket és tapasztalatokat.
Az oktatási fórumokon való rendszeres részvétel nemcsak a személyes példamutatás szempontjából fontos, hanem azért, mert a – bár ismétlésnek is tűnő – hasonló témájú előadások sokszor figyelmeztetésül szolgálnak, sokszor a mindenkori új üzleti szituációhoz addig nem, vagy alig megértett ismereteket nyújt. Az ily módon megszerzett üzleti ismeretek nemcsak a személy fejlődését biztosítják, hanem az üzlettársak támogatását, szakmai továbbképzését is lehetővé teszik, ami az üzleti sikerek egyik legfontosabb garanciája.
AZ IDŐTÉNYEZŐ
Végül, de nem utolsó sorban említsünk pár szót az idő szerepéről. Mint a bevezetőben szóltam, lényegesen kevesebb, de lényegesen hatékonyabb időráfordítással egy-két év alatt olyan jövedelmi szint, egzisztencia érthető el, amely biztosítja az időbeni szabadságot a vállalkozásban. Sikeres üzletvitel eredményeként elérhető, hogy a vállalkozás a személyes tevékenységgel, az üzlet menedzselésével, a képzéssel és szponzorálással együtt napi max. 4-5 óra elfoglaltságot igényel, így felszabadult idő a családra, az addig sorozatban elmaradt munkák elvégzésére, művelődésre, utazásra, hobbyra, sportra, rekreációra, és az egészségünk sokszor elmaradó védelmére és gondozására fordítható úgy, hogy az ily módon „lötyögésnek” ítélt idő alatt az üzlet fejlődik, növekszik és ezzel biztonságot, nyugalmat és belső békét nyújt.